Pomiary elektryczne, czyli sprawdzanie instalacji elektrycznych należy wykonywać, co do zasady, w każdej naprawianej, nowej czy też zmienianej instalacji, zanim będzie ona użytkowana. Jednak pomiary elektryczne to również pomiary tak zwane okresowe. Okresowe pomiary elektryczne są obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy budynku i od wykonywania pomiarów ie powinno upłynąć więcej niż 5 lat. Nie warto zatem zaniedbywać kwestii pomiarów elektrycznych.

Instalacje elektryczne powinny być poddawane kontroli w celu zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowania i wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości. Nie leży to w gestii dobrej woli zarządcy czy właściciela obiektu budowlanego, tylko wynika z przepisów prawa. Wymagania w tym zakresie uregulowane są w Ustawie Prawo Budowlane, Ustawie Prawo Energetyczne, jak również w przepisy w rozporządzeniach wykonawczych dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwporażeniowej.